website quốc gia:

Cơ hội nghề nghiệp với Fresenius Medical Care Việt Nam

  • Service Technician (Based in Ho Chi Minh)
  • Service Technician (Based in Ha Noi)
  • Business Manager, Southern Region (Based in Ho Chi Minh)
  • Warehouse/Delivery/Sales admin (Based in Ha Noi)
Cơ hội nghề nghiệp tốt nhất cho những nhân viên cam kết

Cơ hội nghề nghiệp tốt nhất cho những nhân viên cam kết về sự chính trực

Làm việc tại Fresenius Medical Care Việt Nam

Cùng chúng tôi vươn tới mục tiêu

Lợi ích của môi trường làm việc có tính giao thoa văn hóa

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên

Các chuyên gia trong lĩnh vực công tác

Những người mới đi làm

Sinh viên

Học viên và sinh viên trường nghề

Tham gia cùng chúng tôi

Liên kết liên quan

Nội dung liên quan