website quốc gia:

High VolumeHDF®

Việc cam kết đem lại kết quả tốt nhất cho mọi bệnh nhân lọc máu là động lực thúc đẩy và nuôi dưỡng nhiệt huyết của Fresenius Medical Care với cương vị là tập đoàn đi đầu trong phương thức điều trị HDF thể tích bù dịch lớn®. Nhiệt huyết này xuất phát từ niềm tin vững chắc rằng HDF thể tích bù dịch lớn® là phương thức điều trị tốt nhất cho mọi bệnh nhân. Niềm tin của chúng tôi vào HDF thể tích bù dịch lớn® được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng khoa học và được củng cố bởi nhiều bằng chứng lâm sàng.