website quốc gia:

Những thước phim thương hiệu

Từ lời hứa tới chứng minh

Từ lời hứa tới chứng minh

Tìm hiểu thêm
Nhà máy ở St. Wendel

Sản xuất những sản phẩm cứu sinh cho việc điều trị bệnh nhân thận mạn tính.

Back to the Wall Run video - CSR 2018

One month after the Back to the Wall run, check how we ignited the hopes of patients in China.