website quốc gia:

Quản lý dịch cơ thể bệnh nhận trong thận nhân tạo

Hình trong của một người trong suốt màu xanh

Góp phần bảo vệ tim mạch hiệu quả

  • Giảm tỷ lệ tử vong3
  • Giảm biến chứng hạ huyết áp trong lọc máu4
  • Tiết kiệm chi phí điều trị

Kiểm soát chặt chẽ thông số dịch cơ thể để bảo vệ tim mạch hiệu quả hơn

Khá năng tiết kiệm chi phí

BCM - Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể

Từ công nghệ hàng đầu tới điều trị thực tiễn

Nội dung liên quan

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.

2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.

3 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.

4 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.

5 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

6 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

7 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.