website quốc gia:

Hệ thống cấp dịch chạy thận đậm đặc

Hình ảnh chủ đạo về cấp dịch chạy thận đậm đặc - Fresenius Medical Care

Quy trình trộn và cung cấp dịch đậm đặc A đáng tin cậy

  • Granumix plus — Đơn giản hóa quy trình pha dịch quy mô lớn
  • Granumix — Thiết bị trộn dịch cơ sở
  • CDS3 — Hệ thống cấp dịch trung tâm hiện đại và kinh tế.

Sơ lược về hệ thống cấp dịch chạy thận đậm đặc

Sự tinh giản thiết yếu

Granumix plus

Trộn dịch cơ sở

Granumix

CDS3

Nội dung liên quan