website quốc gia:

Nephrological Cockpit

Màn hình khởi động phần mềm Nephrological Cockpit

Công cụ đảm bảo chất lượng trong Hệ thống quản trị dữ liệu điều trị TDMS

  • Hỗ trợ quy trình đảm bảo chất lượng
  • Trạng thái của các chỉ số đánh giá hoạt động liên quan trong lọc máu
  • Bản phân tích điều trị cho cả bệnh nhân và trung tâm
  • Tối đa hóa hiệu quả trong chăm sóc bệnh nhân và quản lý lâm sàng

Sơ lược

Nội dung liên quan