website quốc gia:

Hệ thống quản lý dữ liệu điều trị (TDMS)

Thiết kế module trong TDMS

Giải pháp tích hợp

  • Thu thập dữ liệu
  • Quản lý dữ liệu
  • Đảm bảo chất lượng

Phạm vi Giám sát

Trong lĩnh vực Quản lý Dữ liệu Lâm sàng

Phạm vi Quản lý Dữ liệu Tổ chức

Hệ thống quản trị dữ liệu điều trị (TDMS)

Khía cạnh kỹ thuật

Nội dung liên quan