website quốc gia:

Theo dõi thông số điều trị (TMon)

Bác sĩ vận hành phần mềm theo dõi thông số điều trị (TMon) của Fresenius Medical Care

Phần mềm theo dõi các thông số trong hệ thống quản lý dữ liệu điều trị

  • Tiết kiệm thời gian thao tác trong suốt quá trình lọc máu
  • Giám sát tại giường bệnh với phương thức chạy thận online HDF 5008 và 5008S
  • Ghi chép dữ liệu liên tục trước, trong và sau quá trình lọc máu
  • Tự động ghi nhận và lưu dữ liệu điều trị

Sơ lược

Chi tiết

Nghiên cứu TMon

Hình ảnh trực quan về Nghiên cứu giải pháp theo dõi điều trị

Nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

Nội dung liên quan

1 The study was performed by Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).