website quốc gia:

Giải pháp hỗ trợ điều trị (TSS)

Bác sỹ vận hành phần mềm quản lý dữ liệu lâm sàng (TSS) của Fresenius Medical Care

Phần mềm quản lý dữ liệu lâm sàng (TSS) trong hệ thống quản lý dữ liệu điều trị (TDMS)

  • Quản lý chung dữ liệu điều trị lọc máu
  • Ghi nhận dữ liệu điều trị dài hạn
  • Quản lý các chỉ định và thiết lập sẵn của thiết bị
  • Trao đổi dữ liệu bệnh nhân với hệ thống thông tin bệnh viện

Sơ lược

Tối ưu hóa tài nguyên trong đơn vị lọc máu

Hỗ trợ quy trình lưu trữ dữ liệu trong đơn vị lọc máu

Truy cập dữ liệu bệnh nhân nhanh chóng, đơn giản và an toàn

Tối ưu hóa quá trình phân tích dữ liệu và hiển thị kết quả

Chuyên sâu

Nội dung liên quan